Kwaliteit

Partner van de Vlinderboom

Kinderdagverblijf ’t Hummelke is een partner van ‘kindcentrum de Vlinderboom’. Kindcentrum de Vlinderboom bestaat uit basisschool de Vlinderboom, ‘t Hummelke,
Kids-Home en BSO- en Peuterspeelzaal de Vlinderboom. Door een goede samenwerking kunnen we gebruik maken van elkaars kwaliteiten, zo goed mogelijk op elkaar aansluiten en zo de kinderen zo soepel mogelijk door te laten stromen naar de basisschool.  
Jaarlijks worden er meerdere activiteiten georganiseerd voor de kinderen van deze partners. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een sportdag, Sinterklaasactiviteit en het schoolontbijt. Ook kunnen onze Hummelkes tijdens de opvangtijd een kijkje gaan nemen in de kleuterklassen van basisschool de Vlinderboom om zo kennis te maken de volgende stap in hun loopbaan; de basisschool.

GGD Rapporten

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Ons kinderdagverblijf wordt minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd door de inspectie van de GGD. Er wordt hierbij gekeken of wij voldoen aan de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten zijn te vinden op landelijkregisterkinderopvang.nl of via de link op deze website onder het kopje GGDrapporten.

Oudercommissie

Wij hechten grote waarde aan de participatie van ouders en hebben daarom een oudercommissie bestaande uit ouders uit de verschillende groepen. Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met het kinderdagverblijf de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Via de oudercommissie hebben ouders invloed op het gevoerde beleid. Wettelijk gezien heeft de commissie adviesrecht op verschillende onderwerpen zoals het pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden en veiligheid en gezondheid. Wilt u zich aansluiten bij onze oudercommissie? Dat kan! U kunt mailen naar oc.thummelke@gmail.com.

Kinderdagverblijf ’t Hummelke is aangesloten bij BOINK (Belangenvereniging Ouders in Kinderopvang & Peuterzalen). Zij informeren ouders en oudercommissies van kinderopvanglocaties over diverse thema’s zoals kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, klachten, contracten en prijzen. 

Meldcode kindermishandeling

Kinderdagverblijf ’t Hummelke werkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit helpt pedagogisch medewerkers bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Deze meldcode is vernieuwd en uitgebreid met een afwegingskader dat per 1 januari 2019 in gaat. Samen met het stappenplan ‘Hoe te handelen in het geval seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling’, vormen deze documenten het ‘Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’

Klachtenregeling

Het kinderdagverblijf realiseert zich dat het niet altijd even vlekkeloos zal verlopen. Indien ouders/verzorgers klachten hebben dan wordt de volgende procedure gevolgd:

  • ouders bespreken de klacht met de mentor van het kind.
  • begeleidster kan de klacht meteen mondeling oplossen.
  • indien de klacht niet meteen mondeling opgelost kan worden, wordt er een gesprek gepland om de klacht te bespreken.
  • mocht het voorkomen dat een klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, wordt de klachtencommissie ingeschakeld.
  • indien ouders het wenselijk vinden kan ook direct contact opgenomen worden met de klachtencommissie

Het kinderdagverblijf is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang Het adres is: postbus 90600, 2509 LP  Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310

BHV & EHBO

Al onze medewerkers zijn en/of worden opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Jaarlijks gaan de medewerkers op herhalingsles.
Pedagogisch medewerkers hebben zo de handvaten om te kunnen handelen bij calamiteiten wat betreft brand en kinderEHBO.

VVE

Bij kinderdagverblijf ’t Hummelke werken we met de methode Speelplezier (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Wij bieden het volledige Speelplezierprogramma aan in onze peutergroep en er worden VVEgerelateerde activiteiten aangeboden in de blauwe en groene groep.
Het doel is het bevorderen van de totale ontwikkeling van jonge kinderen door middel van het stimuleren, begeleiden en verrijken van spelactiviteiten.